Om Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid.  Psykoterapi är en samarbetsrelation som bygger på en dialog med Dig och psykoterapeuten. Man söker en förståelse och insikt i sina livsmönster, symtom och relationer. Korttidsterapi är en fokuserad och tidsbegränsad form av psykoterapi. Det sammanlagda antalet gånger för behandlingen bestäms efter den inledande intervjun. Det psykoterapeutiska samtalet fokuseras sedan på den överenskomma problemformuleringen. Kristerapin är för Dig som befinner Dig i en akut krissituation och behöver hjälp att bearbeta ett trauma eller bearbeta en krisartad livssituation.  Konsulterande samtal Vissa situationer i liver ställer krav på omvärdering och omorientering. Ett konsulterande samtal kan ge möjlighet till en sådan vändpunkt. Det kan genom råd och stöd öka din medvetenhet och förståelse för olika handlingsalternativ.