HANDLEDNING FÖR CHEFER/LEDARER INDIVIDUELLT OCH I GRUPP

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning. Handledning är ett sätt att bevara kvaliteten och utveckla det professionella i dessa möten. Syftet är att fördjupa Din teoretiska förankring och öka medvetenhet om Ditt personliga förhållningssätt. Handledningen bidrar till ett ökat välmående och förbygger stress och utmattningstillstånd. Som chef är det ofta av största vikt att ha ett fungerande samspelsmönster och kunna anpassa detta utifrån de situationerna Du ställs inför. Det kan handlar om att få dina medarbetar med Dig och förankra idéer. Det kan också handlar om att lösa problem, sätta tydliga ramar och gränser, lösa konflikter eller hantera kriser. Att stanna upp och reflektera med en professionell samtalspartner/handledare, ger Dig möjlighet till ökad självkännedom och bättre ledarskap.

Handledning innebär också en möjlighet till personlig utveckling och att se sin roll i arbetsgruppen i ett annat perspektiv. Det hjälper Dig att fokusera på det som är väsentligt i Ditt arbete och se tydligare på det som är svårt och därmed hitta lösningar och utveckling.